Archives

Statute of the association

Na osnovu člana 12.  Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine FBiH broj 45/02) Osnivačka Skupština Udruženja Centar za Održivi Razvoj “Una”, dana 20.11.2006 godine donosi:

STATUT UDRUŽENJA
CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ “UNA”

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom uređuju se pitanja utvrđena u članu 14, stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama, te druga pitanja od značaja za ciljeve i djelatnosti udruženja Centar za održivi razvoj “Una” (u daljem tekstu udruženje).

II NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 2

Puni naziv udruženja je Centar za održivi razvoj “Una”. Skraćeni naziv udruženja je: COR “Una”. Sjedište udruženja je: Martin Brod bb. Znak udruženja je vidra.

Član 3

Udruženje ima status pravnog lica, a stiče ga danom upisa u registar kod nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom.

Član 4

Udruženje je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja se bavi podsticajem i unaprijeđenjem projekata vezanih za postizanje ciljeva navedenim u statutu.

Član 5

Djelatnost udruženja odvijaće se na neodređeno vrjeme na teritoriji Unsko Sanskog Kantona u skladu sa pozitivinim zakonskim propisima. Udruženje može imati podružnice, ogranke, klubove i na lokacijama drukčijim od glavnog sjedišta.

III – ČLANSTVO

Član 6

Član Udruženja može biti državljanin Bosne i Hercegovine, strano lice koje ima stalni ili privremeni boravak u Bosni i Herecegovini, ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi udruženju na način propisan statutom. Maloljetna lica mogu sudjelovati kao članovi u radu udruženja, mada nema ju pravo ga zastupati u nikakvim legalnim postupcima.

Član 7


Udruženje će činiti razne grupe članova, koji će svi imati jednaka prava, iako će pritom, na različite načine učestvovati u životu samog Udruženja:
– Operativni članovi: su oni koji aktivno sarađuju preuzimajući dužnosti i odgovornosti različitog stepena, iz domena rada Udruženja. Operativni članovi mogu biti i oni koji su registrovani kao članovi neke druge vrste.
– Obični članovi: su oni koji dijele principe Udruženja i cijene njegov rad, mada nisu stalno angažirani u aktivnostima.
– Članovi podržavatelji: su oni koji se trude da podrže ekonomske potrebe Udruženja, putem posebno izražene finansijske podrške; to mogu biti i Ustanove, Udruženja, Institucije, i druga pravna lica., dočim, njihov pristup mora biti podložan povoljnom mišljenju upravnog odbora, koji će procjeniti da ne postoje konflikti sa statutarnim ciljevima Udruženjama.
– Počasni članovi: su ličnosti od autoriteta i/ili koja su posebno zaslužna, i koje Udruženje kooptira ili poziva na saradnju.

Član 8


Upravni odbor će jednom godišnje određivati nivoe članarine, načine i rokove za uplatu, a prema vrstama članova, te primenjujući etičke kriterije jednakosti, proporcionalnosti i zasluga. Uplate članarine važiće za kalendarsku godinu, sa istekom 31. decembra.

Član 9

Članom mogu postati svi koji pošalju zahtjev poštom, faksom, elektronskom poštom, ili se neposredno obrate upravnom odboru. Zahtjev upisa novog člana razmatra i o njemu odlučuje upravni odbor. Svaki upis u udruženje smatra se da je na neodređeno vreme, a oni koji žele odstupiti iz članstva moraju to formalno javiti u toku kalendarske godine za vrijeme koje su još uvek upisani. Ispis će imati trenutno dejstvo.

Član 10


Upravni odbor može na određeno vreme suspendovati svojstvo člana, pri tome dajući obrazloženje sa razlozima, sve do momenta utvrđivanja dodatnih elemenata za procjenu i presudu. Upravni odbor može preduzeti disciplinske akcije prema članovima koji ne ispunjavaju zadatke, ili se ponašaju u suprotnosti sa statutarnim ciljevima, ili škode ugledu udruženja. Radi se o sljedećim mjerama:
– Opomena, kojom se član poziva da se usaglasi sa sa principima udruženja.
– Suspenzija, sa ciljem utvrđivanja elemenata za procjenu i razjašnjenje, prije nego što se poduzmu konačne odluke.
– Isključenje, koje je neopozivo. Ovu vrstu odluke upravni odbor mora donijeti jednoglasno, sa glasovima od svih članova upravnog odbora prisutnih na glasanju.

Član 11


Svojstvo člana gubi se produženom neaktivnošću, nespremnošću na suradnju, kofliktom sa aktivnošću udruženja, zabranom od javnog organa, ponašanjem za osudu, smrću, ostavkom ili isključenjem.

IV – CILJEVI ODNOSNO DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Član 12


Ciljevi udruženja su:
– promoviranje i apliciranje principa održivog razvoja na području djelovanja;
– poticanje razvoja lokalnih zajednica i povezivanje različiih sektora u zajednici;
– zalaganju za dobre međususjedske odnose i međuljudske odnose lokalnog stanovništva;
– podsticaja razvoja infrastrukturnih objekata koji su od opšteg interesa za lokalnu zajednicu;
– okupljanje građana i stručnjaka različitih struka i profila sa zadaćom oragniziranja i pomaganja aktivnosti na polju edukacije i obrazovanja, prvenstveno o razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju, ekološko-odgovornim seoskom turizmu, brizi i očuvanju prirodnih raznolikosti područja djelovanja te razvoju i unapređenju kvalitete življenja u ruralnim krajevima;
– organizovanje literarnih i likovnih aktivnosti omladine i djece i organizovanje likovnih škola i kolonija;
– organizovanje turističkih zabavnih i sportskih manifestacija;
– organizovanje izrade (kroz razne radionice edukativnog karaktera) autentičnih i drugih rukotvorine suvenira;
– podsticaj zaštiti nacionalnih spomenika i narodnih običaja;
– podsticaj zaštiti prirode i zdrave čovjekove okoline;
– podsticaj zaštite ljudskih prava, a naročito prva nacionalnih manjina;
– podsticaj razvoju školstva, naročito prava na školovanje;
– pomoć starim i nemoćnim osobama (u vidu posjeta, druženja i razgovora sa njime) i edukacija mladih o tome kako pružiti starim osobama pomoć;
– podsticaj razvoju sporta, naročito podsticanje omladine na bavljenje sportom.

V – ORGANI UDRUŽENJA

Član 13

Organi udruženja su:
– Skupština
– Upravni odbor
– Predsjednik
Pravno zastupanje je u nadležnosti Predsjednika upravnog odbora koji je ujedno i predsjednik samog udruženja. O predstavljanju udruženja od strane pojedinačnih članova u raznim situacijama (napr. konferencija, sajmova, javnih skupova, sastanaka mreža ili drugih grupacija kojim Udruženje može pripadati, itd.) odlučit će upravni odbor.

Član 14

Udruženje može osnovati komitete i druga savjetodavna tijela u skladu sa svojim potrebama

Član 15

Članovi organa Udruženja su dužni svoje obaveze obavljati na način koji neće ići na štetu Udruženja.

VI – SKUPŠTINA

Član 16


Skupštinu Udruženja čine sve kategorije članova, koji svi imaju pravo biranja. Redovna skupština se održava jednom godišnje a vanredna po potrebi.
Skupština udruženja:
– donosi statut, izmjene i dopune statuta;
– bira i opoziva članove i predsjednika upravnog odbora;
– usvaja godišnje izvještaje koje je pripremio upravni odbor ili drugo lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje.

Član 17


Skupština izabere za svako svoje zasjedanje radno predsjedništvo od tri člana, i predsjednika radnog predsjednika. Radno predsjedništvo i njegov predsjednik vode zasjedanje skupštine. Predsjednik radnog predsjedništva podpiše sve odluke skupštine.

Član 18

Svaki član ima pravo glasa na Skupštini, a u slučaju nemogućnosti prisustva može delegirati druge članove, ali nikako vanjska lica; nema ograničenja broju ovih delegiranja u slučaju odsustva, sve dok su ista u pismenoj formu i potpisana. Zastupnička delegiranja mogu se slati i faksom, poštom i e-mailom, i svakako unaprijed najavljene usmeno od strane zastupnika, pred uručenje istih. Zastupnička delegiranja mogu imati neograničeno trajanje, tj. važeće su, do povlačenja.

Član 19


Skupštine mogu sazivati Predsjednik ili barem dva člana upravnog odbora, ili bar 20% članova koji to zatraže od upravnog odbora pružajući obrazloženje i naznačujući stavke koje imaju nameru postaviti za dnevni red, uz najavu unaprijed od barem petnaest dana. Unutar sebe, skupština bira članove za upravni odbor. Skupština članova će se obavezno sazivati barem jednom godišnje, zaključno sa 30. aprilom, radi odobravanja završnog bilansa, te nacrta istog za godinu u toku, te da odlučuje o aktivnostima udruženja.

Član 20

Skupština prvog saziva se punovažno sastaje ukoliko je prisutno 50% + 1 član. U drugom sazivu Skupština se punovažno sastaje bez obzira na broj članova. Prvi i drugi saziv mogu se održati i u jednom istom danu.

Član 21

Skupština mjenja Statut uz odobravanja većine članova upravnog odbora i polovine plus jedan član od prisutnih članova na glasanju (kvalificirana večina), uz jasno navođenje prjedloga statutarne izmjene koja se smatra važnom, i to u u dnevnom redu, te čitajući ukupan tekst izmjena. U tom slučaju Skupština se mora sazvati u pismenoj formi, i bar 15 dana unaprjed. Za izmjene lakog tipa i vrlo formalna ažuriranja, prava da ih sprovede ima upravni odbor, koji naknadno informira Skupštinu u njenom predviđenom prvom sljedećem redovnom sazivu.

Član 22


Glasanje se obavlja javno, aklamacijom, osim u slučajevima kada Skupština donese odluku da glasanje provede na drugi način. Odluke su punovažne kada ih izglasa većina prisutnih.

VII – UPRAVNI ODBOR I PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

Član 23

Upravni odbor može biti sastavljen od 3 do 5 članova, s time da je taj broj uvijek neparan. Upravni odbor biraju članovi udruženja na Skupštini. Skupština također bira predsjednika upravnog odbora koji je ujedno i predsjednik udruženja. Predsjednika se može opozvati samo iz jasnih razloga ili opravdanih motiva za vrjeme njegovog mandata. Predsjednik ima pravo da bira svoje najbliže suradnike kojima će namjenjivati zadatke, pored dužnosti koje zadaje ev. savjetnicima, članovima kojima određuje funkcije, kompetencije i odgovornosti – koji mogu biti dati od slučaja do slučaja.

Član 24

Upravni odbor ima sljedeće ovlasti i obaveze:– priprema sjednice skupštine;
– priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih akata koje donosi skupština;
– provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela skupština;
– upravlja imovinom udruženja;
– primi, usvaja i podnosi dokumentacije, informacija i ostalih izvještaja ili materijala u skladu sa zakonom;
– priprema planove rada udruženja;
– razmotri prijedloge incijativa, projekata, akcija od pojedinačkih članova i/ili dodjeli zadake individualnim članovima;
– podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu i finansjiske izvještaje skupštini na usvajanje;

– raspravlja o pitanjima u vezi sa uspostavljanjem podružnica Udruženja, predstavništva, klubova i ogranaka;
– uspostavlja druge komisije, po potrebi;
– odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji;
– vrši druge poslove koje nisu drukčije regulirane statutom.

Član 25

– >Upravni odbor vrši kontrolu na:– sprovođenja statuta i drugih akata Udruženja;
– sprovođenja programa i plana rada Udruženja;
– zakonitosti u oblasti finansijskog i materijalnog poslovanja Udruženja, sprodođenje odluka, zaključaka i drugih akata Udruženja.

Član 26

Odluke upravnog odbora se donose natpolovičnom večinom prisutnih članova.

Član 27

Mandat članova i predsjednika upravnog odbora je dvije godine, sa mogućnošću reizbora.

Član 28

Predsjednik upravnog odbora (ili član upravnog odbora kojeg predsjednik upravnog odbora ovlasti) će predsjedavati sastancima upravnog odbora. Predsjednik upravnog odbora može u pisanoj formi ovlastiti bilo kojeg drugog člana upravnog odbora da vodi i predsjedava sastancima.

Član 29

Upravni odbor se sastaje najmanje dva (2) puta godišnje, ili kada predsjednik smatra potrebno da sazove sastanak. Dodatno, predsjednik upravnog odbora je dužan sazvati sastanak upravnog odbora ukoliko je on zatražen od minimum 2 člana upravnog odbora. Predsjednik saziva sastanak i obavještava sve članove najmanje 7 dana unaprijed.

Član 30

Prisutnost svih članova upravnog odbora je obavezna za donošenje sljedećih odluka:
– Odlučivanje o upravljanju imovinom udruženja;
– Odluke o promjenama statuta.

Član 31

U vanrednim situacijama, odluke iz člana 29 mogu se donositi i uz opravdano odsutstvo maksimalno jednog člana upravnog odbora, odnosno manje od polovine članova upravnog odbora. U tom slučaju, taj član upravnog odbora se o svom stavu mora izjasniti u pismenoj formi predsjedniku upravnog obora prije početka sastanka.

Član 32

Bilo koji član upravnog odbora može uputiti skupštini prijedlog za izbor novog, ili opziv postoječeg člana upravnog odbora.

Član 33

Članstvo u upravnom odboru završava:– istekom mandata;
– pismenom ostavkom ostavljenom upravnom odboru;
– opozivom člana od strane skupštine;
– neopravdanim dolaskom na sastanak tri puta u toku mandata;
– kada član upravnog odbora djeluje suprotno programskim ciljevima udruženja;
– kada član upravnog odbora udruženja ekscesnjim radnjama i svojim ukupnim ponašanjem ruši ugled udruženja;
– u slučaju smrti.

Član 34

Članovi upravnog odbora nisu plaćeni za svoj rad u odboru, osim ako skupština ne odluči drugačije. Članovi upravnog odbora mogu primati nadoknadu za putne i slične troškove koje snose u vezi sa svojim radom i funkcijom članova upravnog odbora.

Član 35

Članovi upravnog odbora mogu učestvovati i glasati na sastancima upravnog odbora putem telefona, telefaksa ili drugih elektronskih sredstava.

Član 36

Članovi upravnog odbora dužni su izjasniti se o bilo kakvom konfliktu interesa i u tom slučaju primjenu je se postupak shodno ovom statutu.

VIII – STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Član 37


Za funkcioniranje i obavljanje svojih aktivnosti, Udruženje nabavi ekonomska sredstva iz sljedećih izvora:
– Članarine i doprinosi članova, a koje će upravni odbor unaprjed odlučivati na godišnjem nivou, što se tiče svakog pojedinog tipa članstva. Postoji mogućnost da se odredi i ne-uplaćivanje članarina, određena minimalna suma, ili prilog na slobodno određenom nivou.
– Donacije i nasljedstva;
– Državni doprinosi, ili doprinosi Kantona, Općina, lokalnih tjela i institucija, finansiranja i ko-finansiranja na temelja tendera i konkursa za specifične projekte;
– Doprinosi Evropske zajednice i međunarodnih organa.
– Uplate članova i trećih lica, po nahođenju;
– dobrovoljnim prilozima.

Član 38

Prihodi i rashodi biće dokumentovani u godišnjem završnom bilansu, i prezentirane na Skupštini članova, poslje isplata poreških i svih drugih obaveza prema državi.

Član 39

Radi obavljanja svoje aktivnosti i ostvarenja svojih ciljeva, Udruženje može posjedovati ili koristiti nekretnine (donirane ili kupljene), materijalna ili nematerijalna dobra, kao i druge vrste svojine stečene na zakonski način. Udruženje će imati pravo vlasništva na takvom svojinom, ukljčujući pravo na posjedovanje, korištenje i raspolaganje sredstvima u skladu sa odlukom svoijh upravnih organa, i na način sukladan ovom statutom i zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 40


Upravni odbor može, po potrebi, izraditi jedan Pravilnik, koji će ponuditi Skupštini članova na odobrenje, a koja će propisati unutrašnje procedure za dodjelu naknada za troškove, za način stjecanje i korištenja sredstava za rad kao i infrastrukture, i svega drugog što pripada udruženjskom životu. U pomanjkanju predmetnog Pravilnika, svaka odluka ove vrste je u nadležnosti upravnog odbora. Upravni odbor, kao i Skupština članova imaju slobodu da mjenjaju Pravilnik, koji u svakom slučaju ne smije odstupati od Statuta i važećih zakonskih normi u toj oblasti.

IX – PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 41

Odluke o statusnim promjenama u Udruženju, posebno pitanja reorganizacije, transformacije, pripajanja, prestanka rada i likvidacije spadaju u isključivu nadležnost Skupštine.

Član 42

Likvidacija Udruženja, uključujući i raspolaganje njenim sredstvima, bit će izvršena na način koji odredi Skupština, a na način sukladan zakonu.

Član 43

Odluku o prestanku rada Udruženja donosi Skupština. U slučaju prestanka rada Udruženja ostatak imovine nakon podmirenja obaveza Udruženja odlukom Upravnog odbora će se dodjeliti Udruženju koje se bavi istim ili sličnim poslovima, ili odrediti njezino korištenje u socijalne svrhe.

X – OPIS OBLIKA I SADRŽAJ PEČATA

Član 44

Pečat Udruženja je okruglog oblika, prečnika veličine 50 mm i prečnika visine 30 mm sa napisom:
Centar za održivi razvoj ,,Una” napisan latinicom.

Član 45

Udruženje ima znak – vidru, koja se može adaptirati raznim grafičnim formatima za korištenje na kancelarjiskom i promocionalnom materijalu.

XII- ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46

Pitanja koja nisu regulisana ovim statutom biće rješena u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima FBiH.
 

Član 47

Javnost rada Udruženja ostvaruje se na način utvrđen zakonom i ovim statutom. Organi Udruženja dužni su ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja uručiti podatke o radu. Predstavnici sredstava informisanja imaju pravo prisustvovati sjednicama organa Udruženja i da izvještavaju o radu organa.
Statut će se čuvati u sjedištu Udruženja i na zahtjev biće dostupan na uvid svim fizičkim i pravnim licima.

Član 48

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja a počet će se primjenjivati od dana upisa Udruženja u registar udruženja kod Ministarstva pravde FBiH.